Send message

Kund information:

Meddelande:

Samtycke till behandling av personuppgifter

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

Återkallandet av samtycket kommer dock inte att påverka lagligheten av behandling som grundat sig på samtycket, innan detta återkallas.

Samtycker du till behandling av dina personuppgifter (i form av din elektroniska adress, för- och efternamn och telefonnummer) av Marmite sp. z o.o. med säte i Zakrzewo (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS-nummer 0000581685, nedan kallat: “Marmite”) för marknadsföringsändamål hos Marmite (t.ex. skicka kommersiella meddelanden, skicka nyhetsbrev, skicka inbjudningar till mässor, skicka julkort)?

Samtycke till att skicka kommersiella meddelanden på elektronisk väg

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

Samtycker du till att ta emot kommersiella meddelanden elektroniskt från Marmite sp. z o.o. med säte Zakrzewo (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS-nummer 0000581685) till den elektroniska adress du har angett enligt de bestämmelser som gäller för tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg?

Samtycke till användning av teleterminalutrustning

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

Samtycker du till användning av teleterminalutrustning (t.ex. dator, telefon) för direkt marknadsföring av Marmite sp. z o.o. med säte i Zakrzewo (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS-nummer 0000581685) enligt telekommunikationslagen eller andra relevanta bestämmelser?

Sending...

Regler för av personuppgifter

Syfte med detta dokument är att beskriva regler och åtgärder som avser insamling, behandling och skydd av personuppgifter som samlas av Marmite sp. z o.o. med säte i Zakrzewo, särskilt via vår hemsida (www.marmite.eu).

Vi garanterar att alla tekniska lösningar och organisationsåtgärder tas med största noggrannhet med fokus på att skydda dina personuppgifter på det bästa möjliga sätt.
Vi skyddar dina personuppgifter särskilt mot obehöriga men förebygger även situationer när dessa kunde offentliggöras, förloras eller ändras på ett obehörigt sätt.

I. PERSONUPPGIFTSSKYDD

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Din personuppgiftsansvarig är Marmite sp. z o.o. med säte i Zakrzewo, adress: ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, registreringsnummer vid Polens Riksdomstolsregister KRS: 0000581685, e-post: rodo.marmite@marmite.eu (kallat nedan: ” Personuppgiftsansvarig”).

2. SYFTEN OCH GRUNDER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter behandlas för att:

 1. svara på frågor eller anmälan som kommer in till oss via ett kontaktformulär på vår hemsida eller på ett annat sätt, vilket är vårt berättigade intresse (artikel 6 punkt 1 f GDPR),
 2. ingå avtal och uppfylla avtalsbestämmelser, inklusive korrespondens i samband med utförande av avtal (artikel 6 punkt 1 b GDPR),
 3. hantera reklamation och dina eventuella krav, dvs. för att utföra vår rättsliga förpliktelse (artikel 6 punkt 1 c GDPR),
 4. utföra avtal som vi ingår med den som anger dig som kontaktperson (då behandlas endast dina namn, e-post och telefonnummer), vilket är vårt berättigade intresse (artikel 6 punkt 1 f GDPR),
 5. marknadsföra direkt våra produkter via e-post (genom att skicka nyhetsbrev, handelsinformation, erbjudanden till mässa eller helgönskningar) – enligt ditt samtycke (artikel 6 punkt 1 a GDPR) eller i samband med avtal som vi ingår med dig eller den som anger dig som kontaktperson (vilket är vårt berättigade intresse) (artikel 6 punkt 1 f GDPR),
 6. marknadsföra direkt våra produkter utanför e-post för att främja vår verksamhet, vilket är vårt berättigade intresse (artikel 6 punkt 1 f GDPR),
 7. yrka krav i samband med detta avtal, dvs. påbörja indrivning, både inför domstol och kronofogde – vilket är vårt berättigade intresse (artikel 6 punkt 1 f GDPR),
 8. rekrytera – enligt aktuella lagar och ditt samtycke (artikel 6 punkt 1 c och a GDPR),
 9. arkivera dokumentation (avtal och avräkningshandlingar) för att utföra vår rättsliga förpliktelse (artikel 6 punkt 1 c GDPR),
 10. föra statistik för att förbättra vår verksamhet vilket är vårt berättigade intresse (artikel 6 punkt 1 f GDPR).

3. PERSONUPPGIFTSMOTTAGARE

Dina personuppgifter får göras tillgängliga till följande mottagare:

 1. de som hanterar bokföring och skattefrågor åt vårt företag,
 2. de som erbjuder juridiska tjänster åt vårt företag,
 3. de som hanterar vår IT-system,
 4. de som erbjuder kurir- och posttjänster åt vårt företag,
 5. banker – i fall det blir aktuellt med avräkning,
 6. försäkringsbolag som ansvarar för likvidation av skador,
 7. myndigheter eller andra enheter som är behöriga enligt lagen – för att utföra våra rättsliga förpliktelser,
 8. i fall av uppgifter som samlas i samband med direkt marknadsföring – marknadsföringsbyråer.

4. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LÄNDER ELLER INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

Vi överför inte dina personuppgifter till tredje länder (utanför EES) eller internationella organisationer.

5. FÖRVARINGSTID FÖR PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter som vi har fått i samband med din fråga eller anmälan behandlas tills vi avslutar hantering av din fråga.

Dina personuppgifter som vi har fått i samband med avtal (inklusive utförande av avtal som vi ingår med den som anger dig som kontaktperson) eller reklamation behandlas till slutet av preskriberingstiden för eventuella krav i samband med avtalet eller reklamation och i fall av uppgifter som krävs enligt skattelagen – under hela perioden som regleras i lämpliga föreskrifter.

Dina personuppgifter som vi har fått i samband med direkt marknadsföring med e-post behandlas tills du återkallar ditt samtycke.

Dina personuppgifter som vi har fått i samband med rekrytering hanteras tills rekryteringsprocedurer avslutas eller tills du ångrar ditt samtycke.

Personuppgifter som behandlas i samband med vårt berättigade intresse hanteras tills du anmäler att du inte vill det.

6. DINA RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter i samband med behandling av dina personuppgifter:

 1. rätt till information om personuppgiftsbehandling
  • rätt till särskilt information om syften och grunder för personuppgiftsbehandling, beskrivning av vilka personuppgifter som behandlas, vem som får tillgång till dina personuppgifter och när ska uppgifterna raderas,
 2. rätt till tillgång till dina personuppgifter och rätt till att få begära en kopia på dessa
  • rätt till att få en kopia av dina personuppgifter som behandlas,
 3. rätt till att rätta till (korrigera) personuppgifter
  • rätt till att kräva att vi korrigerar fel i dina personuppgifter samt kompletterar eller uppdaterar dina personuppgifter – om dessa blir bristfälliga eller ej aktuella,
 4. rätt till att begränsa personuppgiftsbehandling
  • rätt till att kräva att vi slutar med att ta specifika åtgärder i samband med dina personuppgifter,
 5. rätt till att radera dina personuppgifter
  • rätt till att kräva att vi raderar dina personuppgifter från vår databas om deras behandling inte längre krävs för syften med vilka uppgifterna har ursprungligen samlats (dvs. ”rätt till att bli glömd”),
 6. rätt till att överföra dina personuppgifter
  • rätt till att kräva att vi skickar dig dina personuppgifter som du har lämnat i samband med avtal eller samtycke i ett strukturerad allmän format som kan läsas maskinellt,
  • rätt till att begära att vi överför dina personuppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig (om det blir tekniskt möjligt),
 7. rätt till att vägra att dina personuppgifter behandlas
  • vägra ”marknadsföring” – rätt till att vägra att dina personuppgifter behandlas i samband med direkt marknadsföring; om du utnyttjar denna rätt – slutar vi behandla dina personuppgifter för marknadsföring,
  • vägra i samband med speciell situation – rätt att vägra att dina personuppgifter behandlas i samband med berättigat intresse med annat syfte än direkt marknadsföring, samt när dina personuppgifter krävs för att utföra ett uppdrag i allmänt nyttigt intresse eller inom allmänna behörigheter. I så fall ska du ange vilken speciell situation som du åberopar som motivering för att vi behandlar dina personuppgifter i de ovan nämnda syften. Vi slutar behandla dina personuppgifter i de ovan nämnda syften om vi inte kan motivera att grunder för att vi behandla dina personuppgifter är överordnade till dina rättigheter eller att dina personuppgifter krävs för att fastställa, utreda eller skydda några krav,
 8. rätt till att återkalla ditt samtycke att behandla personuppgifter
  • om dina personuppgifter behandlas enligt ditt samtycke har du rätt att ångra dig när som helst (detta ska inte påverka tidigare lagenlig personuppgiftsbehandling).

För att utnyttja dina rättigheter som anges ovan i punkter a)-h), ska all korrespondens skickas med traditionell post eller e-post till: Marmite sp. z o.o., Zakrzewo, ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, e-post: rodo.marmite@marmite.eu. Du kan återkalla ditt samtycke att behandla personuppgifter genom att du fyller i ett återkallelseformulär som finns på vår internetsida.

Din ansökan ska beskriva dina krav så detaljerat som möjligt. Om vi inte kan identifiera den sökande eller vad som krävs ska vi begära komplettering.

Innan vi tillämpar dina rättigheter ska vi kontrollera att du är du, dvs. identifiera dig på ett lämpligt sätt.

Svar på ansökan ska lämnas inom en månad efter att den har inkommit. Blir det aktuellt med längre tidsfrist meddelar vi motivering för sådan förlängning.

Om du anser, att vår behandling av personuppgifter som avser dig strider mot GDPR-förordning eller andra rättsakter som reglerar frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter, har du rätt att lämna in ett klagomål till.

7. UPPGIFTER OM DATAKÄLLOR / FRIVILLIGHET ATT LÄMNA PERSONUPPGIFTER

Dessutom, säger du nej till vår direkta marknadsföring, får du ingen information om vår marknadsföringsverksamhet.

I situationen som anges i punkt 2d) ovan, fick vi dina personuppgifter från våra samarbetspartner som har angett dig som din kontaktperson och lämnat dina personuppgifter i form av ditt för- och efternamn, din e-post och ditt telefonnummer. I fall vi har fått dina personuppgifter från ett annat företag, meddelar vi dig om detta.

8. INFORMATION OM AUTOMATISKA BESLUT

Dina personuppgifter ska inte behandlas automatiskt eller profileras.

Samtidigt varnar vi att vi använder oss av cookie-filer inom vår verksamhet. Dessa används för att observera och analysera trafiken på vår hemsida (särskilt i samband med statistik och marknadsföring). Vi behandlar dock inte dina personuppgifter då enligt GDPR.

0

Antal produkter tillagda i Anteckningar: (0).

Gå till Anteckningar Radera produkter