Send message

Kund information:

Meddelande:

Samtycke till behandling av personuppgifter

We process your personal data submitted through this form to process your message, manage your inquiry or process your reported claim. Please find more information including your rights in our privacy policy.

Samtycke för kommersiell information via e-post

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter, särskilt din e-postadress, i syfte att skicka dig vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtiden genom att avregistrera dig från listan via länken i nyhetsbrevet eller genom att skicka oss ett informellt meddelande. Vänligen hitta mer information, inklusive dina rättigheter, i vår integritetspolicy.

Samtycke för kommersiell information via telefon

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter som du lämnar via detta formulär för att behandla ditt meddelande, hantera din förfrågan eller behandla din rapporterade reklamation. Vänligen hitta mer information, inklusive dina rättigheter, i vårintegritetspolicy.

Sending...

Regler för behandling av personuppgifter

Syftet med detta dokument är att beskriva reglerna och åtgärderna avseende insamling, behandling och skydd av personuppgifter av Marmite i enlighet med kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Vi försäkrar att vi tillämpar tekniska och organisatoriska åtgärder med största omsorg för att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi skyddar dina uppgifter mot obehörig åtkomst samt andra fall av oavsiktlig offentliggörande, förlust eller obehörig ändring.

I vår integritetspolicy använder vi olika termer som definieras av GDPR. Dessa inkluderar termer som behandling, begränsning av behandling, profilering, pseudonymisering, ansvarig för behandling, personuppgiftsbiträde, mottagare, tredje part, samtycke, tillsynsmyndighet och internationell organisation. Personuppgifter enligt GDPR definieras som all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (”registrerad”), exempelvis namn, adress, e-post. Du kan hitta motsvarande definitioner för dessa termer i artikel 4 i GDPR.

§1. Personuppgiftsansvarig

Den enhet som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

Marmite sp. z o.o.
Zakrzewo, ul. Przemysłowa 4
62-070 Dopiewo
KRS-nummer: 0000581685
rodo.marmite@marmite.eu

(+48) 618 945 000
(härefter kallad: ”Ansvarig”)

Du kan kontakta vår dataskyddsombud via:

dpo@marmite.eu
+48 721 060 420
Eller per post via den ovan angivna adressen.

§2. Personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar personuppgifter som vi får från dig när du använder vår webbplats och, vid behov, under vår affärsrelation.

I fallet med enbart informativ användning av vår webbplats, det vill säga om du inte skickar information till oss via ett formulär, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare skickar till vår server. När du besöker vår webbplats samlar vi in åtkomstdata som är tekniskt nödvändiga för att kunna presentera vår webbplats för dig och för att säkerställa stabilitet och säkerhet.

Åtkomstdata inkluderar:

 • IP-adressen, datum och tid för förfrågan, tidszon,
 • innehållet i förfrågan (det vill säga namnet på den specifika webbplatsen som besöks),
 • åtkomststatus/HTTP-statuskod,
 • datamängden som överförs i varje fall,
 • hänvisnings-URL (tidigare besökt sida),
 • operativsystem och dess gränssnitt, språk och version,
 • typ av webbläsarprogramvara,
 • avisering om framgångsrik hämtning.

Dessutom får vi dina personuppgifter om du kontaktar oss via kontaktformulär eller e-post. Personuppgifter här kan till exempel vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer och, vid behov, de data du skickar oss i meddelandet (härefter kallat ”kontaktuppgifter”).

§3. Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR för följande ändamål och baserat på följande rättsliga grunder:

Syfte

Rättslig grund

Om du har gett oss samtycke att behandla personuppgifter för vissa ändamål, särskilt för att kontakta dig (via vårt kontaktformulär eller via e-post för att hantera och besvara förfrågningar, skicka nyhetsbrev, marknadsföring via telefon, e-post, SMS), är denna behandling laglig på grundval av ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla givet samtycke med verkan för framtida behandling. Du kan skicka in återkallelsen till ovanstående kontaktuppgifter eller till dpo@marmite.eu.

Samtycke, enligt artikel 6.1 punkt 1 mening 1 bokstav a i dataskyddsförordningen (GDPR).

Vid kontakt med oss (genom kontaktformulär eller e-post) för att skicka oss ett meddelande, göra en förfrågan eller lämna en reklamation kommer dina personuppgifter att behandlas för respektive ändamål.

Utförande av ett avtal eller genomförande av förberedande åtgärder på begäran av personen, enligt artikel 6.1.b i GDPR.

När du besöker vår webbplats för första gången kommer vi att fråga dig om du samtycker till användningen av icke-nödvändiga kakor. (Användningen av nödvändiga kakor kräver inte ditt samtycke.)

Mer information om kakor och hur du kan hantera dem finns i avsnittet ”Kakor” på https://marmite.eu/cookie-policy.

Samtycke, Art. 6 paragraf 1 mening 1 punkt a i dataskyddsförordningen (GDPR).

När du loggar in på ditt proffskonto behandlar vi dina personuppgifter för att ge dig åtkomst till avsnittet på vår webbplats för yrkesverksamma.

Utförande av ett avtal eller genomförande av föravtalsåtgärder på begäran av personen, enligt artikel 6.1.b i GDPR.

Vi behandlar dina åtkomstdata för att skydda våra berättigade intressen eller tredje parts intressen. Vi strävar efter följande berättigade intressen:

 • Säkerställa IT-säkerheten, särskilt webbplatsens säkerhet;
 • Marknadsföring eller marknadsundersökningar och åsiktsundersökningar, om du inte har invänt mot användningen av dina data;
 • Hävda rättsliga anspråk och försvar i händelse av rättsliga tvister.

Som en del av intresseavvägningen för att skydda berättigade intressen, enligt artikel 6.1 punkt 1 bokstav f i GDPR.

§4. Mottagare av dina personuppgifter

Inom organisationen har avdelningar som behöver känna till dina uppgifter för att uppfylla våra kontraktsenliga och lagstadgade åtaganden tillgång till dina uppgifter.

Utöver det kan personuppgiftsbiträden (enligt artikel 28 i GDPR) som vi anlitar också få tillgång till uppgifterna för ovan angivna ändamål. Om vi använder personuppgiftsbiträden för att tillhandahålla våra tjänster, kommer vi att vidta lämpliga rättsliga försiktighetsåtgärder samt relevanta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter i enlighet med tillämplig lag.

Eventuell överföring av data till tredje parter kommer endast att ske inom ramen för rättsliga krav. Vi kommer att lämna ut dina uppgifter till tredje parter endast om detta krävs, exempelvis enligt artikel 6.1 punkt 1 bokstav b i GDPR för kontraktsändamål eller på grundval av berättigade intressen enligt artikel 6.1 punkt 1 bokstav f i GDPR för verksamhetens ekonomiska och effektiva drift, eller om du har samtyckt till överföring av data. Vid rent informativ användning av webbplatsen lämnar vi inte ut några uppgifter till tredje parter.

Vi kan dela dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare och personuppgiftsbiträden:

 • företag som tillhandahåller redovisnings- och skattetjänster för vårt företag,
 • företag som tillhandahåller juridiska tjänster för vårt företag,
 • företag som servar och hanterar vårt IT-system,
 • företag som tillhandahåller kurir- eller postservice för vårt företag,
 • banker – om det är nödvändigt för att göra avräkningar,
 • försäkringsbolag som hanterar skadeärenden,
 • statliga myndigheter eller andra behöriga enheter enligt lagbestämmelser – för att utföra skyldigheter som åläggs oss,
 • i fallet med data som erhållits i samband med direktmarknadsföring – marknadsföringsbyråer.

§5. Tidsperiod för datalagring

Av säkerhetsskäl (t.ex. för att klargöra missbruk eller bedrägerier) lagras loggfilinformation i högst sju dagar och raderas sedan (se punkt 2 ovan). Data vars ytterligare lagring är nödvändig för bevisändamål undantas från radering fram till slutlig klarläggande av det aktuella händelseförloppet.

I den mån det är nödvändigt behandlar och lagrar vi dina personuppgifter under hela vår affärsrelation, vilket även inkluderar till exempel initiering av ett avtal via kontaktformulär eller e-post.

Uppgifter från sökande kommer att raderas efter sex månader vid avslag. Om du har samtyckt till ytterligare lagring av dina personuppgifter kommer vi att överföra dina uppgifter till vår sökandepool. Där kommer uppgifterna att raderas om du återkallar ditt samtycke eller senast efter fem år. Om vi tillsätter den utlysta befattningen med dig kommer dina uppgifter att lagras i vårt personalhanteringssystem.

Vi är lagligt skyldiga att lagra personuppgifter i samband med utförandet av avtal och efterlevnad av skattemässiga skyldigheter. De tillhörande lagringsperioderna för register gäller.

§6. Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer

De tillhandahållna uppgifterna kommer att behandlas inom Europeiska unionen och i USA. För länder som inte har ett beslut om adekvat skyddsnivå från kommissionen enligt artikel 45 i GDPR, vilket är fallet med USA, enas vi i allmänhet om EU-standardavtalsklausuler med mottagarna av dina uppgifter eller inhämtar ditt samtycke för överföringen av uppgifterna. Dessutom är överföringen av data baserad på en bedömning av dataskyddsöverföringar.

Observera: Skyddet av personuppgifter i USA motsvarar inte den skyddsnivå som krävs enligt EU:s regler för dataskydd. Särskilt finns det ingen möjlighet till verkställbara rättigheter för att skydda dina uppgifter mot tillgång av myndigheter. Det finns därför en risk att dessa myndigheter kan få tillgång till personuppgifterna utan att överföraren eller mottagaren kan förhindra detta på ett effektivt sätt.

§7. Dina rättigheter som registrerad person

I samband med behandlingen av dina personuppgifter av oss har du följande rättigheter:

 • Rätten till information om behandling av personuppgifter: Du har rätt att få information från oss om ändamålen och grundarna för behandlingen av personuppgifter, omfattningen av lagrade uppgifter, de enheter till vilka de överförs och den planerade datumen för radering av uppgifterna.
 • Rätten att få tillgång till dina uppgifter och erhålla en kopia av dem: Du har rätt att erhålla en kopia av de uppgifter som behandlas och som rör dig.
 • Rätten att rätta (korrigera) personuppgifter: Du har rätt att begära att vi rättar eventuella inkorrektheter eller felaktigheter i dina uppgifter och att de kompletteras eller uppdateras om de visar sig vara ofullständiga eller föråldrade.
 • Rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter: Du har rätt att begära att vi slutar utföra vissa åtgärder med dina personuppgifter.
 • Rätten att radera personuppgifter: Du har rätt att begära att vi raderar uppgifter som inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för (den så kallade ”rätten att bli bortglömd”).
 • Rätten till dataportabilitet: Du har rätt att få ut personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss baserat på ett avtal eller ditt samtycke, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du kan begära att vi direkt överför dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (om det är tekniskt möjligt).
 • Rätten att invända mot behandlingen av personuppgifter: ”marknadsföring” invändning – du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter för att bedriva direktmarknadsföring; om du utövar denna rättighet kommer vi att sluta behandla uppgifterna för detta ändamål. Invändning i ett specifikt fall – du har även rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter baserat på ett berättigat intresse för ändamål som inte är direktmarknadsföring, och när behandlingen är nödvändig för oss att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller för att utöva offentlig myndighet som ålagts oss. I så fall bör du ange din specifika situation som enligt din uppfattning motiverar att behandlingen som omfattas av invändningen upphör. Vi kommer att sluta behandla dina uppgifter för dessa ändamål, om vi inte kan visa att grunden för behandlingen av dina uppgifter överväger dina rättigheter eller att dina uppgifter är nödvändiga för oss att fastställa, utöva eller försvara anspråk. Invändningar kräver ingen särskild form och inga kostnader uppkommer, förutom överföringskostnaderna enligt de grundläggande tarifferna. Om möjligt bör en invändning skickas till ovanstående adress eller e-postadress.
 • Rätten att återkalla samtycke till behandlingen av personuppgifter: om personuppgifter behandlas baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke (återkallelsen av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförts innan ditt samtycke återkallades).

Ovanstående meddelanden och åtgärder som begärs av dig kommer att göras tillgängliga för dig kostnadsfritt i enlighet med artikel 12.5 i GDPR.

För att utöva dina rättigheter enligt punkterna a) till h) ovan, ska all korrespondens skickas via post eller e-post till följande adress: Marmite sp. z o.o., Zakrzewo, ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, e-post: dpo@marmite.eu. Dessutom kan du återkalla ditt samtycke via återkallelseformuläret som finns tillgängligt på vår webbplats. Innan vi efterkommer dina rättigheter måste vi säkerställa att du verkligen är du, det vill säga att identifiera dig på rätt sätt.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med bestämmelserna i GDPR eller andra lagar som reglerar skyddet av personuppgifter, har du rätt att lämna in ett klagomål till ordföranden för Datainspektionen.

§8. Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering

I samband med att du besöker vår webbplats eller kontaktar oss via formulär eller e-post, använder vi inte något helt automatiserat beslutsfattande enligt artikel 22 i GDPR. Om vi skulle använda sådana metoder i specifika fall, kommer vi att informera dig separat om detta om det krävs enligt lag. Vi behandlar inte dina data automatiskt med syfte att utvärdera vissa personliga aspekter (profilering).

§9. Information om datakälla/frivillig tillhandahållande av data

Att tillhandahålla personuppgifter av dig är frivilligt. Men om du inte tillhandahåller de uppgifter som är nödvändiga, till exempel för att tillhandahålla vissa tjänster från oss eller ge dig svar på din förfrågan, kan det hindra oss från att vidta specifika åtgärder.

Dessutom, om du invänder mot vår direktmarknadsföring, kommer du inte att bli informerad om våra marknadsföringsaktiviteter.

I situationen med att genomföra ett avtal har vi fått dina uppgifter från vår entreprenör som har angett dig som kontaktperson och lämnade oss uppgifter om ditt namn, efternamn, e-postadress och telefonnummer. Om vi har fått dina uppgifter från en annan källa kommer vi att ge dig relevant ytterligare information i detta avseende.

§10. Dataprocessering genom cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie består av en nyckel och ett värde och hanteras av din webbläsare och lagras ofta i en databas på din enhet.

Vissa cookies raderas när du avslutar webbläsarsessionen, det vill säga när du stänger din webbläsare (”sessionscookies”). Andra cookies förblir på din enhet under en angiven tid, om du inte tar bort dessa cookies manuellt i förväg.

Cookies kan vara tekniskt nödvändiga för att tillhandahålla en webbplats. För dessa cookies krävs inte användarens samtycke. Andra cookies kräver användarens samtycke innan de används. Dessa cookies ökar funktionaliteten på en webbplats eller används för marknadsföring eller insamling av statistik för att förbättra webbplatsen.

Om cookies används samlar de in och behandlar personuppgifter i individuell omfattning, såsom webbläsar- och enhetsinformation samt IP-adresser.

Dessutom kan vi och eventuella tjänster som vi integrerar i vår webbplats använda webblagring på din enhet. Här lagras informationen lokalt i cacheminnet i din webbläsare. Den lagrade informationen antingen raderas automatiskt efter att du stängt webbläsarfönstret (”sessionslagring”) eller fortsätter att existera så att den kan hämtas när du besöker webbplatsen igen (”lokal lagring”) om du inte raderar webbläsarcachen (”webbläsardata”).

Vi lagrar information eller cookies på din enhet enligt artikel 5.3 i ePrivacy-direktivet om detta är tekniskt nödvändigt för att tillhandahålla dig vår webbplats. Annars är insamlingen av data generellt endast baserad på ditt uttryckliga samtycke. Om enskilda cookies också behandlar personuppgifter utförs behandlingen i enlighet med artikel 6.1.b i GDPR för att genomföra avtalet, enligt artikel 6.1.f i GDPR för att skydda våra berättigade intressen av att tillhandahålla vår webbplats på ett pålitligt och säkert sätt eller enligt artikel 6.1.a i GDPR som ett resultat av ditt samtycke.

Om du har gett ditt samtycke via vår cookie-banner kan du återkalla ditt samtycke eller göra ändringar via vår cookie-banner. Du hittar mer information om hur du återkallar ditt samtycke och användningen av cookies i vår cookie-policy https://marmite.eu/cookie-policy/.

§11. Behandling av ansökningar

Dina ansökningsuppgifter kommer att granskas av HR-avdelningen efter mottagandet av din ansökan. Lämpliga ansökningar kommer sedan att vidarebefordras internt till avdelningen som ansvarar för den aktuella lediga tjänsten. Där kommer ett beslut fattas angående det vidare förfarandet. I princip har endast de personer i företaget tillgång till dina uppgifter som behöver det för att genomföra vår ansökningsprocess på rätt sätt.

En ansökan kommer att besvaras inom en månad efter mottagandet. Om det blir nödvändigt att förlänga denna tidsfrist kommer vi att informera dig om skälen till en sådan förlängning.

Din ansökan bör om möjligt tydligt ange ämnet för begäran. Om vi inte kan identifiera personen som lämnar in ansökan eller fastställa begärelsens innehåll kommer vi att be sökanden om ytterligare information.

§12. Behandling av personuppgifter i samband med användning av externa online-tjänster

§12.1 Google Analytics

Vi använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google Ireland Limited (registreringsnummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), nedan kallat ”Google”.

Webbanalystjänsten Google Analytics använder cookies. Informationen som genereras av cookies om användningen av vår webbplats kan överföras till en Google-server i USA och lagras där. Det finns integritetsrisker i samband med behandlingen av dina data i USA, se ovan. Genom att ge ditt samtycke via vår cookie-banner samtycker du till behandlingen av dina data i USA, trots möjlig åtkomst av amerikanska myndigheter, enligt Art. 49 punkt 1 p. 1 lit. a i GDPR.

Google behandlar data åt oss för att utvärdera användningen av vår webbplats av webbplatsbesökare, skapa rapporter om aktiviteterna på vår webbplats och tillhandahålla ytterligare tjänster kopplade till användningen av vår webbplats. I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användningsprofiler av webbplatsbesökarna från de behandlade datumen.

Följande information samlas in under ditt besök på webbplatsen, bland annat:

 • Visade sidor,
 • Uppnådda kontaktmål, som kontaktbegäranden eller anmälningar till nyhetsbrevet,
 • Din användning av vår webbplats, till exempel klick och tid spenderad på en av våra sidor,
 • Din ungefärliga plats (land),
 • Din IP-adress (i förkortad form, så att ingen tydlig koppling är möjlig),
 • Teknisk information som webbläsartyp, internetleverantör, enhet och skärmupplösning,
 • Via vilken webbplats eller annonseringsmedium du kom till oss.

Google Analytics lagrar cookies i din webbläsare efter samtycke på webbplatsen. Mer information om de cookies som används finns i Cookie Policy https://marmite.eu/cookie-policy/

Insamlade data lagras tillsammans med det slumpmässigt genererade användar-ID:t, vilket möjliggör utvärdering av pseudonyma användarprofiler. Dessa användarrelaterade data raderas automatiskt efter 14 månader. Annan icke-personlig data lagras i aggregerad form under obegränsad tid. IP-adressen som överförs av din webbläsare kommer inte att sammanslås med andra data från Google.

Vi använder Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Det innebär att användarens IP-adress förkortas av Google inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där.

Du kan också välja att avstå från Google Analytics genom en webbläsartillägg som du kan ladda ner här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv

Ytterligare information om dataskydd och inställningar samt möjligheter att invända mot Google finns på Googles webbplats: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

§12.2 Google Tag Manager

Vi använder tjänsten Google Tag Manager från Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, baserat på ditt samtycke.

Google Tag Manager är en tjänst som organiserar laddningen av ytterligare verktyg, särskilt analysverktyg. Google tar emot din IP-adress när Google Tag Manager laddas. Google Tag Managers servrar finns vanligtvis i Irland, men även i USA.

Det finns vissa risker förknippade med behandlingen av dina data i USA. Observera att amerikanska myndigheter, som underrättelsetjänster, potentiellt kan få tillgång till personuppgifter som utbyts med Google genom integrationen av denna tjänst på grund av amerikansk lagstiftning som Cloud Act.

Genom att ge ditt samtycke via vår cookiebanner samtycker du till behandlingen av dina data i USA, trots eventuell åtkomst av amerikanska myndigheter, enligt artikel 49 (1) p. 1 lit. a i GDPR.

För mer information om Google Tag Manager, vänligen se Googles sekretesspolicy på https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/.

§12.3 YouTube

Vi har integrerat YouTube-videor i vårt onlineerbjudande, som lagras på http://www.YouTube.com hos Google Ireland Limited (registreringsnummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) och kan spelas direkt från vår webbplats. Den rättsliga grunden för användningen av YouTube är ditt samtycke enligt Art. 6 (1) p. 1 lit. a) och Art. 49 (1) p. 1 lit. a GDPR.

Videorna är integrerade på ett sådant sätt att data om dig som användare endast överförs till YouTube när du spelar videorna. Vi har ingen kontroll över den dataöverföring som sedan sker till Google.

Vid besök på webbplatsen får YouTube informationen att du har åtkomst till motsvarande undersida på vår webbplats och data om plats (GPS-data), IP-adress och enheter som används, inklusive information om objekt i närheten av din enhet, såsom WLAN-åtkomstpunkter, radiomaster och Bluetooth-aktiverade enheter, samt sensordata från din enhet (se YouTube:s integritetsinformation från leverantören). Detta sker oavsett om du är inloggad på Google eller YouTube. Om du är inloggad kan dina data dock kopplas till ditt konto. Om du inte vill att dina data ska associeras med ditt YouTube-profil måste du logga ut innan du aktiverar en video. YouTube lagrar dina data om du är inloggad som användarprofiler och använder dem för ändamål som att tillhandahålla tjänsterna, underhålla och förbättra tjänsterna, mäta prestanda, utveckla nya tjänster och tillhandahålla personifierade tjänster, inklusive innehåll och annonser. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler och du måste kontakta YouTube för att utöva denna rättighet.

Behandlingen av data inom ramen för denna tjänst sker också i USA. Informationen som genereras av cookies om användningen av vår webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Det finns motsvarande risker förknippade med behandlingen av dina data i USA. Genom att ge ditt samtycke via vår cookie-banner samtycker du till behandlingen av dina data i USA, trots potentiell tillgång av amerikanska myndigheter, enligt Art. 49 punkt 1 p. 1 lit. a GDPR.

För mer information om syftet och omfattningen av datainsamling och bearbetning av YouTube, se integritetsinformationen. Där hittar du också ytterligare information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet:

YouTube:s integritetsinformation finns på https://policies.google.com/privacy och du kan välja att avaktivera personlig anpassad annonsering på https://adssettings.google.com/authenticated.

§13. Sociala medier

Du kan hitta oss på sociala nätverk och plattformar för att vi ska kunna kommunicera med dig där och informera dig om våra tjänster.

Vi vill påpeka att dina data kan behandlas utanför Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och att data vanligtvis behandlas för marknadsundersökningar och reklamändamål. Profiler kan skapas baserat på användarbeteende och resulterande intressen. Dessa profiler kan i sin tur användas till exempel för att placera annonser inom och utanför plattformarna som antagligen motsvarar användarnas intressen. För detta ändamål kan cookies sparas på användarnas datorer där användarbeteendet och användarnas intressen lagras. Ytterligare data kan också sparas i dessa användarprofiler, särskilt om användarna är medlemmar på respektive plattformar och är inloggade där.

Vi länkar endast till våra företagsprofiler på respektive sociala nätverk på vår webbplats. Observera dock att när du klickar på en länk till sociala nätverk överförs data till deras servrar. Om du vid denna tidpunkt är inloggad på det respektive sociala nätverket med ditt användarnamn och lösenord, kommer informationen om att du har besökt vår företagsprofil på det respektive sociala nätverket från vår webbplats att överföras dit och den respektive leverantören kan spara denna information i ditt användarkonto.

I princip har vi ingen kontroll över datahanteringen av sociala nätverk. Men vi får statistik från dem om användningen och besöken på vår företagsprofil i deras sociala nätverk (t.ex. information om antalet visningar, interaktioner som gillanden och kommentarer samt sammanfattad demografisk information och annan information eller statistik). För mer information om de data som behandlas av sociala nätverk, se de respektive integritetsmeddelandena som länkas nedan.

I den mån vi får dina personuppgifter inom ramen för våra sociala medieprofiler (t.ex. i samband med kommunikation), har du rättigheter enligt denna integritetspolicy. Du kan vända dig till oss via kontaktdetaljerna ovan för att framföra dina förfrågningar om datahantering inom ramen för våra företagsprofiler på sociala medier.

Om du också önskar utöva rättigheter gentemot leverantören av det sociala nätverket är det enklaste sättet att kontakta det respektive nätverket direkt. Nätverket har både detaljer om den tekniska driften av plattformen och den relaterade datahanteringen samt de specifika syftena med datahanteringen. Kontaktuppgifterna finns i integritetsmeddelandet som länkas nedan. Vi hjälper också gärna till att stödja dig i att utöva dina rättigheter i den mån det är möjligt för oss.

Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig i allmänhet på ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1.a i dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden är också artikel 6.1.b i dataskyddsförordningen om vi mottar och behandlar dina uppgifter som en del av en förfrågan i samband med ett avtal. Den rättsliga grunden för länkningen och driften av våra företagsprofiler på sociala nätverk, inklusive mottagandet av statistik om användningen av våra företagsprofiler, är artikel 6.1.f i dataskyddsförordningen baserat på vårt berättigade intresse av vår företagskommunikation i de respektive sociala nätverken.

För information om den respektive behandlingen och möjligheterna till invändningar hänvisar vi till integritetsmeddelandena för de olika nätverken som länkas nedan:

Antal produkter tillagda i Anteckningar: (0).

Gå till Anteckningar Radera produkter