Send message

Informacje o kliencie:

Temat wiadomości

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

We process your personal data submitted through this form to process your message, manage your inquiry or process your reported claim. Please find more information including your rights in our privacy policy.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Informujemy, że udzielona przez Ciebie zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności Twój adres e-mail, w celu wysyłania Ci naszego newslettera. Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przyszłość, rezygnując z subskrypcji listy za pomocą linku w biuletynie lub wysyłając nam nieformalną wiadomość. Prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami, w tym Twoimi prawami, w naszej polityce prywatności.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą telefoniczną

Informujemy, że udzielona przez Ciebie zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przesłane za pomocą tego formularza w celu przetworzenia Twojej wiadomości, zarządzania zapytaniem lub przetworzenia zgłoszonego roszczenia. Prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami, w tym Twoimi prawami, w naszej polityce prywatności.

Wysyłanie...

Zasady przetwarzania danych osobowych

Celem niniejszego dokumentu jest określenie zasad i działań dotyczących zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Marmite w odniesieniu do wymagań Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO) Unii Europejskiej.

Zapewniamy, że stosujemy środki techniczne i organizacyjne z najwyższą starannością, aby chronić Twoje dane osobowe w najlepszy możliwy sposób. Chronimy Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem oraz innymi przypadkami ujawnienia, utraty lub nieuprawnionej modyfikacji.

W naszej polityce prywatności używamy różnych terminów, zdefiniowanych przez RODO. Obejmują one terminy takie jak przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania, profilowanie, pseudonimizacja, administrator, podmiot przetwarzający, odbiorca, strona trzecia, zgoda, organ nadzorczy i organizacja międzynarodowa. Dane osobowe, zgodnie z definicją RODO, to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba danych”), np. imię, adres, adres e-mail. Odpowiednie definicje tych terminów można znaleźć w artykule 4 RODO.

§1. Administrator Twoich danych osobowych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest:

Marmite sp. z o.o.
Zakrzewo, ul. Przemysłowa 4
62-070 Dopiewo
Numer KRS: 0000581685
rodo.marmite@marmite.eu

(+48) 618 945 000
(dalej zwany „Administratorem”)

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem:

dpo@marmite.eu
+48 721 060 420
lub za pomocą poczty na podany powyżej adres.

§2. Przetwarzane przez nas dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie podczas korzystania z naszej strony internetowej i, jeśli dotyczy, w ramach naszej relacji handlowej.

W przypadku czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, tj. jeśli nie przekazujesz nam informacji za pomocą formularza, zbieramy tylko dane osobowe, które Twój przeglądarka przesyła do naszego serwera. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy dane dostępowe, które są technicznie konieczne do przedstawienia naszej strony internetowej oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa.

Dane dostępowe obejmują:

 • adres IP, datę i godzinę żądania, strefę czasową,
 • treść żądania (czyli nazwę konkretnej odwiedzanej strony internetowej),
 • status dostępu/kod statusu HTTP,
 • ilość przesyłanych danych w każdym przypadku,
 • URL odsyłacza (poprzednio odwiedzona strona),
 • system operacyjny i jego interfejs, język i wersję,
 • typ oprogramowania przeglądarki,
 • powiadomienie o pomyślnym pobraniu.

Ponadto, otrzymujemy Twoje dane osobowe, jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej. Dane osobowe obejmują tutaj na przykład imię, adres, adres e-mail, numer telefonu i, jeśli dotyczy, dane, które przesyłasz nam w wiadomości (zwane dalej „danymi kontaktowymi”)

§3. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z RODO (RODO) w celach określonych poniżej i na podstawie następujących podstaw prawnych:

Cel

Podstawa Prawna

Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych, w szczególności w celu kontaktowania się z Tobą (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej w celu obsługi zapytania, wysyłania biuletynów, reklamy telefonicznej, e-mailowej, SMS), to przetwarzanie to jest zgodne z prawem na podstawie udzielonej zgody.

Możesz w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę w odniesieniu do przyszłego przetwarzania. Odwołanie można wysłać pod powyższe dane kontaktowe lub na adres dpo@marmite.eu.

Zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

Przy kontaktowaniu się z nami (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej) w celu wysłania wiadomości, złożenia zapytania lub zgłoszenia roszczenia, przetwarzane będą Państwa dane osobowe w celu realizacji odpowiednich celów.

Wykonanie umowy lub realizacja działań przedumownych na żądanie osoby, art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Po raz pierwszy odwiedzając naszą stronę internetową, zapytamy Cię, czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookie niezbędnych. (Wykorzystanie plików cookie niezbędnych nie wymaga Twojej zgody.)

Więcej informacji na temat plików cookie i sposobu ich zarządzania znajdziesz w sekcji „Pliki cookie” na stronie https://marmite.eu/cookie-policy.

Zgoda, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO

Po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika Pro, przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci dostęp do sekcji naszej strony internetowej dla profesjonalistów.

Wykonanie umowy lub realizacja czynności przedumownych na żądanie osoby, art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przetwarzamy Twoje dane dostępowe w celu ochrony naszych lub osób trzecich prawnie uzasadnionych interesów. Dążymy do realizacji następujących prawnie uzasadnionych interesów:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa IT, w szczególności bezpieczeństwa Strony internetowej;
 • Reklama, badania rynku i opinii, chyba że zgłosisz sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych;
 • Właściwe dochodzenie roszczeń prawnych oraz obrona w przypadku sporów prawnych.

W ramach wyrównywania interesów w celu ochrony prawnych interesów, Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO

§4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

W ramach organizacji, dostęp do Twoich danych mogą mieć wyłącznie działy, które muszą znać te dane w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i regulacyjnych.

Ponadto, podmioty przetwarzające (zgodnie z art. 28 RODO), z którymi współpracujemy, mogą również uzyskać dostęp do danych w celach wcześniej wspomnianych. Jeżeli korzystamy z podmiotów przetwarzających w celu świadczenia naszych usług, podejmiemy odpowiednie środki prawne oraz odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim będzie dokonywane tylko w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. Udostępnimy Twoje dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne, na przykład na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO w celach umownych lub na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO w zakresie ekonomicznego i efektywnego prowadzenia naszej działalności lub jeśli wyraziłeś zgodę na przekazanie danych. W przypadku wyłącznie informacyjnego korzystania z witryny nie przekazujemy żadnych danych osobowych osobom trzecim.

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców i podmiotom przetwarzającym:

 • podmiotom świadczącym usługi księgowe i podatkowe dla naszej firmy,
 • podmiotom świadczącym usługi prawne dla naszej firmy,
 • podmiotom obsługującym i zarządzającym naszym systemem informatycznym,
 • podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe dla naszej firmy,
 • bankom – jeśli jest to konieczne do dokonania rozliczeń,
 • firmom ubezpieczeniowym zajmującym się regulacją roszczeń,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawnych – w celu wykonania nałożonych na nas obowiązków,
 • w przypadku danych uzyskanych w związku z marketingiem bezpośrednim – agencjom marketingowym.

§5. Okres przechowywania danych

Ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia przypadków nadużyć lub oszustw), informacje z plików dziennika są przechowywane przez maksymalnie siedem dni, a następnie usuwane (patrz punkt 2 powyżej). Dane, których dalsze przechowywanie jest niezbędne w celach dowodowych, są wyłączone z usunięcia do ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.

Jeśli jest to konieczne, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe przez cały okres naszej relacji biznesowej, która obejmuje również inicjację umowy za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej.

Dane aplikanta zostaną usunięte po upływie sześciu miesięcy w przypadku odrzucenia aplikacji. Jeśli wyraziłeś zgodę na dalsze przechowywanie Twoich danych osobowych, przekażemy Twoje dane do naszego rejestru aplikantów. Tam dane zostaną usunięte w przypadku cofnięcia zgody lub po pięciu latach najpóźniej. Jeśli zdecydujemy się na zatrudnienie Ciebie na ogłoszone stanowisko, Twoje dane będą przechowywane w naszym systemie zarządzania personelem.

Jesteśmy zobowiązani prawnie do przechowywania danych osobowych w ramach wykonywania umów i spełniania obowiązków podatkowych. Obowiązują odpowiednie okresy retencji dotyczące dokumentacji.

§6. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane przekazywane będą przetwarzane w ramach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. W przypadku państw, które nie posiadają decyzji o adekwatności Komisji zgodnie z art. 45 RODO, jak ma to miejsce w przypadku Stanów Zjednoczonych, ogólnie zgadzamy się na stosowanie standardowych klauzul umownych UE z odbiorcami danych lub uzyskujemy Państwa zgodę na przekazanie danych. Ponadto, przekazanie danych oparte jest na ocenie wpływu przekazu danych.

Uwaga: Ochrona danych osobowych w Stanach Zjednoczonych nie odpowiada poziomowi ochrony danych wymaganemu przez UE. W szczególności nie istnieją egzekwowalne prawa chroniące Państwa dane przed dostępem przez organy rządowe. Istnieje zatem ryzyko, że te agencje rządowe będą miały dostęp do danych osobowych bez możliwości skutecznego zapobieżenia temu przez nadawcę danych lub odbiorcę.

§7. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez nas posiadacie Państwo następujące prawa:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych: posiadacie Państwo prawo uzyskać od nas informacje dotyczące celów i podstaw przetwarzania danych osobowych, zakresu przechowywanych danych, podmiotów, którym są one przekazywane, oraz przewidywanego terminu usunięcia danych.
 • Prawo dostępu do swoich danych i otrzymywania ich kopii: posiadacie Państwo prawo otrzymać kopię przetwarzanych danych, które dotyczą Państwa.
 • Prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych: posiadacie Państwo prawo żądania, abyśmy usunęli niezgodności lub błędy dotyczące Państwa danych i abyśmy uzupełnili lub zaktualizowali je, jeśli okażą się one niekompletne lub przestarzałe.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: posiadacie Państwo prawo żądać, abyśmy zaprzestali wykonywać określone operacje na Państwa danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych: posiadacie Państwo prawo żądać, abyśmy usunęli dane, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”).
 • Prawo do przenoszenia danych: przysługuje Ci prawo uzyskania od nas danych osobowych dotyczących Ciebie, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody, w formacie strukturalnym, powszechnie używanym i czytelnym dla maszyn. Możesz zażądać od nas przekazania Twoich danych bezpośrednio do innego administratora (jeśli jest to technicznie możliwe).
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: W przypadku sprzeciwu wobec „marketingu” – przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia bezpośrednich działań marketingowych; jeśli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw w określonym przypadku – przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, oraz w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej nam. W takim przypadku powinieneś wskazać nam swoją szczególną sytuację, która według Ciebie uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem. Zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub że Twoje dane są dla nas niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Sprzeciw nie wymaga określonej formy i nie wiąże się z żadnymi kosztami, z wyjątkiem kosztów transmisji zgodnych z podstawowym taryfikatorem. Jeśli to możliwe, sprzeciw należy zgłaszać na powyższy adres lub adres e-mail.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, masz prawo w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę (cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody).

Wszystkie powyższe informacje i środki, o które wnosisz, będą udostępnione bezpłatnie zgodnie z art. 12 ust. 5 RODO.

Aby skorzystać z praw wymienionych w punktach a) do h) powyżej, cała korespondencja powinna być przesyłana pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: Marmite sp. z o.o., Zakrzewo, ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, e-mail: dpo@marmite.eu. Ponadto, możesz cofnąć swoją zgodę za pomocą formularza cofnięcia dostępnego na naszej stronie internetowej. Przed zrealizowaniem Twoich praw będziemy musieli upewnić się, że faktycznie jesteś osobą, za którą się podajesz, tj. dokonać odpowiedniej identyfikacji.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób naruszający przepisy RODO lub inne akty prawne regulujące ochronę danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8. Automatyczne podejmowanie decyzji indywidualnych, w tym profilowanie

W kontekście korzystania z naszej strony internetowej lub w kontekście kontaktowania się z nami za pomocą formularza lub poczty elektronicznej, nie stosujemy żadnych w pełni zautomatyzowanych decyzji, zgodnie z artykułem 22 RODO. Jeśli w pojedynczych przypadkach będziemy korzystać z tych procedur, poinformujemy Cię o tym oddzielnie, jeśli wymaga tego prawo. Nie przetwarzamy Twoich danych automatycznie w celu oceny określonych aspektów osobowych (profilowanie).

§9. Informacja o źródle danych/dobrowolne udostępnienie danych

Udostępnienie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne. Jednakże, jeśli nie dostarczysz danych, które są niezbędne, na przykład do świadczenia określonych usług lub udzielenia Ci odpowiedzi na Twoje zapytanie, może to uniemożliwić nam podjęcie konkretnych działań.

Ponadto, jeśli zgłosisz sprzeciw wobec naszych działań marketingowych, nie będziesz informowany/-a o naszych działaniach marketingowych.

W przypadku realizacji umowy, uzyskaliśmy Twoje dane od naszego kontrahenta, który wskazał Cię jako osobę kontaktową i przekazał nam dane dotyczące Twojego imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu. Jeśli uzyskaliśmy Twoje dane z innego źródła, udzielimy Ci odpowiednich dodatkowych informacji w tej sprawie.

§10. Przetwarzanie danych za pomocą plików cookie i podobnych technologii

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Plik cookie składa się z klucza i wartości, jest zarządzany przez Twoją przeglądarkę i często przechowywany w bazie danych na Twoim urządzeniu.

Niektóre pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki („pliki cookie sesji”). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas, chyba że ręcznie usuniesz te pliki cookie wcześniej.

Pliki cookie mogą być technicznie niezbędne do świadczenia usług na stronie internetowej. W przypadku tych plików cookie nie jest wymagana wcześniejsza zgoda użytkownika. Inne pliki cookie wymagają zgody użytkownika przed ich użyciem. Te pliki cookie zwiększają funkcjonalność strony internetowej lub są wykorzystywane w celach marketingowych lub zbierania statystyk w celu poprawy strony internetowej.

Jeśli pliki cookie są ustawione, zbierają i przetwarzają dane osobowe w zakresie indywidualnym, takie jak informacje o przeglądarce i urządzeniu, oraz adresy IP.

Dodatkowo, my oraz wszelkie usługi, które wbudowujemy na naszej stronie internetowej, możemy korzystać z lokalnego przechowywania danych na Twoim urządzeniu. Tutaj informacje są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej Twojej przeglądarki. Przechowywane informacje są albo automatycznie usuwane po zamknięciu okna przeglądarki („przechowywanie sesji”), albo pozostają w celu ich późniejszego odzyskania przy ponownej wizycie na stronie internetowej („przechowywanie lokalne”), chyba że usuniesz pamięć podręczną przeglądarki („dane przeglądarki”).

Przechowujemy informacje lub pliki cookie na Twoim urządzeniu zgodnie z art. 5 ust. 3 Dyrektywy ePrywatności, jeśli jest to technicznie konieczne do świadczenia naszej strony internetowej. W przeciwnym przypadku zbieranie danych jest zazwyczaj oparte na Twojej wyraźnej zgodzie. W przypadku, gdy poszczególne pliki cookie przetwarzają również dane osobowe, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w niezawodnym i bezpiecznym świadczeniu naszej strony internetowej, lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w wyniku Twojej zgody.

Jeśli udzieliłeś zgody za pomocą naszego baneru cookie, możesz wycofać swoją zgodę lub dokonać zmian za pośrednictwem naszego baneru cookie. Więcej informacji na temat wycofywania zgody i korzystania z plików cookie znajdziesz w naszej Polityce Cookie: https://marmite.eu/cookie-policy/.

§11. Przetwarzanie aplikacji

Twoje dane aplikacyjne zostaną przeanalizowane przez dział kadr po otrzymaniu Twojej aplikacji. Odpowiednie aplikacje zostaną następnie przekazane wewnętrznie do działu odpowiedzialnego za konkretne stanowisko. Tam podejmowana będzie decyzja w sprawie dalszego postępowania. Zasadniczo dostęp do Twoich danych mają tylko te osoby w firmie, które wymagają tego do właściwego przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

Na aplikację odpowiemy w ciągu jednego miesiąca od jej otrzymania. Jeśli będzie konieczne przedłużenie tego terminu, poinformujemy Cię o przyczynach takiego przedłużenia.

Twoja aplikacja powinna, jeśli to możliwe, dokładnie określać przedmiot wniosku. Jeśli nie będziemy w stanie zidentyfikować osoby składającej aplikację lub ustalić treści wniosku, poprosimy o dodatkowe informacje od aplikanta.

§12. Przetwarzanie danych osobowych w kontekście korzystania z zewnętrznych usług online

§12.1 Google Analytics

Korzystamy z usługi analitycznej internetowej Google Analytics oferowanej przez Google Ireland Limited (numer rejestracyjny: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (spółka-matka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), zwanej dalej „Google”.

Usługa analityczna internetowa Google Analytics korzysta z plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z naszej strony internetowej mogą być przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Związane z tym jest ryzyko naruszenia prywatności w związku z przetwarzaniem Twoich danych w USA, jak opisano powyżej. Wyrażając zgodę za pośrednictwem naszego baneru cookie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w USA, mimo potencjalnego dostępu przez władze amerykańskie, zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.

Google przetwarza dane w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających, tworzenia raportów na temat działań w ramach naszej strony internetowej oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. W tym celu tworzone są pseudonimowe profile użytkowników strony na podstawie przetwarzanych danych.

Podczas wizyty na stronie internetowej gromadzone są między innymi następujące informacje:

 • Odwiedzone strony,
 • Realizacja celów kontaktowych, takich jak żądania kontaktu lub zapisy na newsletter,
 • Twoje korzystanie z naszej strony internetowej, na przykład kliknięcia i czas spędzony na jednej z naszych stron,
 • Przybliżone położenie (kraj),
 • Twój adres IP (w skróconej formie, aby niemożliwe było jednoznaczne przypisanie),
 • Informacje techniczne, takie jak rodzaj przeglądarki, dostawca internetowy, urządzenie końcowe i rozdzielczość ekranu,
 • Skąd przyszedłeś na naszą stronę internetową lub z jakiego medium reklamowego skorzystałeś.

Google Analytics przechowuje pliki cookie w Twojej przeglądarce po wyrażeniu zgody na stronie internetowej. Więcej informacji na temat używanych plików cookie znajduje się w Polityce Cookie https://marmite.eu/cookie-policy/

Zgromadzone dane są przechowywane razem z losowo generowanym identyfikatorem użytkownika, co umożliwia tworzenie pseudonimowych profili użytkowników. Dane te związane z użytkownikiem są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Inne, dane nienoszące charakteru osobistego pozostają przechowywane w formie zagregowanej przez czas nieograniczony. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi pochodzącymi od Google.

Korzystamy z Google Analytics z włączoną anonimizacją adresu IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w ramach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam skracany.

Możesz również zrezygnować z Google Analytics za pomocą dodatku do przeglądarki, który możesz pobrać tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google, ustawień i opcji sprzeciwu można znaleźć na stronie internetowej Google pod adresem https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

§12.2 Google Tag Manager

Korzystamy z usługi Google Tag Manager świadczonej przez Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, na podstawie udzielonej zgody.

Google Tag Manager to usługa, która organizuje wczytywanie dodatkowych narzędzi, zwłaszcza narzędzi analitycznych. Google otrzymuje Twój adres IP podczas wczytywania Google Tag Managera. Serwery Google Tag Manager zazwyczaj znajdują się w Irlandii, ale także w USA.

Związane są z tym odpowiednie ryzyka związane z przetwarzaniem Twoich danych w USA. Należy pamiętać, że amerykańskie władze, takie jak agencje wywiadowcze, mogą potencjalnie uzyskać dostęp do danych osobowych przekazywanych do Google w ramach integracji tej usługi zgodnie z amerykańskimi przepisami, takimi jak Cloud Act.

Wyrażając zgodę poprzez naszą informację o plikach cookie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w USA, mimo potencjalnego dostępu przez amerykańskie władze, zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Tag Manager, prosimy zapoznać się z polityką prywatności Google pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

§12.3 YouTube

Zintegrowaliśmy filmy YouTube w naszej ofercie internetowej, które są przechowywane na stronie http://www.YouTube.com należącej do Google Ireland Limited (numer rejestracji: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (spółka macierzysta: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) i można je odtwarzać bezpośrednio z naszej strony internetowej. Podstawą prawna wykorzystania YouTube jest udzielona przez Ciebie zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) i art. 49 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.

Filmy są zintegrowane w taki sposób, że dane dotyczące Ciebie jako użytkownika są przesyłane do YouTube tylko wtedy, gdy odtwarzasz filmy. Nie mamy wpływu na przesyłanie danych do Google, które następnie ma miejsce.

Podczas odwiedzania strony internetowej, YouTube otrzymuje informację, że odwiedziłeś odpowiednią podstronę naszej strony oraz dane o lokalizacji (dane GPS), adres IP i używane urządzenia, w tym informacje o obiektach w pobliżu Twojego urządzenia, takie jak punkty dostępu WLAN, maszty radiowe i urządzenia z obsługą Bluetooth, a także dane z czujników Twojego urządzenia (zobacz informacje o prywatności YouTube dostawcy). Dzieje się tak bez względu na to, czy jesteś zalogowany do Google czy YouTube. Jeśli jednak jesteś zalogowany, Twoje dane mogą zostać przypisane do Twojego konta. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były powiązane z Twoim profilem YouTube, musisz się wylogować przed uruchomieniem filmu. YouTube przechowuje Twoje dane w przypadku, gdy jesteś zalogowany jako profile użytkowników i wykorzystuje je w celu świadczenia usług, utrzymania i poprawy usług, pomiaru wydajności, opracowywania nowych usług i świadczenia usług spersonalizowanych, w tym treści i reklam. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników i musisz skontaktować się z YouTube, aby skorzystać z tego prawa.

§13. Media społecznościowe

Możesz znaleźć nas na portalach społecznościowych i platformach, abyśmy mogli również komunikować się z Tobą i informować Cię o naszych usługach.

Zwracamy uwagę, że Twoje dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a przetwarzanie danych zazwyczaj ma miejsce w celach badania rynku i reklamy. Z zachowania użytkowników i wynikających z niego zainteresowań mogą być tworzone profile. Profile te mogą być wykorzystywane, na przykład, do wyświetlania reklam wewnątrz i na zewnątrz platform, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. W tym celu pliki cookie mogą być przechowywane na komputerach użytkowników, w których zapisywane są zachowanie użytkowania i zainteresowania użytkowników. Inne dane mogą również być przechowywane w tych profilach użytkowania, zwłaszcza jeśli użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są zalogowani na nie.

Na naszej stronie internetowej tylko zamieszczamy linki do naszych profili firmowych na odpowiednich portalach społecznościowych. Jednak prosimy zauważyć, że po kliknięciu na link do tych portali społecznościowych, dane są przesyłane na ich serwery. Jeśli w tym czasie jesteś zalogowany do odpowiedniego portalu społecznościowego za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła, informacja o tym, że odwiedziłeś nasz profil firmowy na danym portalu społecznościowym z naszej strony internetowej, zostanie tam przesłana, a dostawca może przechowywać te informacje w Twoim koncie użytkownika.

Zasadniczo nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez portale społecznościowe. Niemniej jednak, otrzymujemy od nich statystyki dotyczące korzystania z naszego profilu firmowego w ich portalu społecznościowym (np. informacje o liczbie wyświetleń, interakcje takie jak polubienia i komentarze, a także podsumowane informacje demograficzne i inne statystyki). Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez portale społecznościowe znajdziesz w odpowiednich oświadczeniach o ochronie prywatności, do których są zamieszczone linki poniżej.

W przypadku otrzymywania przez nas Twoich danych osobowych w ramach naszych profili w mediach społecznościowych (np. w kontekście komunikacji), przysługują Ci prawa wymienione w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Możesz zgłaszać swoje żądania dotyczące przetwarzania danych w ramach naszych profili firmowych, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych powyżej.

Jeśli chcesz również skorzystać z praw przeciwko dostawcy portalu społecznościowego, najprostszym sposobem jest bezpośredni kontakt z danym portalem. Portal ten zna zarówno szczegóły technicznego działania platformy i związane z tym przetwarzanie danych, jak i konkretne cele przetwarzania danych. Dane kontaktowe można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności zamieszczonym poniżej. Chętnie również udzielimy Ci wsparcia w realizacji Twoich praw, o ile jest to możliwe dla nas.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się zazwyczaj na Twojej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Podstawą prawną jest również art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli otrzymujemy i przetwarzamy Twoje dane w ramach zapytania związanego z umową. Podstawą prawną dla łączenia i działalności naszych profili firmowych w portalach społecznościowych, w tym otrzymywania statystyk dotyczących korzystania z naszych profili firmowych, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, oparta na naszym uzasadnionym interesie w naszej komunikacji korporacyjnej w odpowiednich portalach społecznościowych.

W celu uzyskania informacji na temat odpowiedniego przetwarzania danych oraz opcji sprzeciwu, odsyłamy do oświadczeń o ochronie prywatności sieci społecznościowych, do których są zamieszczone poniżej:

Liczba produktów dodanych do Notatnika: (0).

Przejdź do notatnika Usuń produkty