Send message

Informacje o kliencie:

Temat wiadomości

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że udzielona przez Ciebie zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w postaci Twojego adresu elektronicznego, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu) przez Marmite sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzewie (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS 0000581685, dalej: „Marmite”), w celach marketingowych Marmite (np. przesyłanie informacji handlowej, przesyłanie newslettera, przesyłanie zaproszeń na targi, przesyłanie życzeń świątecznych)?

Zgoda na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną

Informujemy, że udzielona przez Ciebie zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta.

Czy zgadzasz się na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Marmite sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzewie (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS 0000581685) na wskazany przez Ciebie adres elektroniczny na podstawie właściwych przepisów regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną?

Zgoda na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

Informujemy, że udzielona przez Ciebie zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta.

Czy zgadzasz się na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputera, telefonu) w celu realizacji marketingu bezpośredniego przez Marmite sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzewie (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS 0000581685) na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne lub innych właściwych przepisów?

Wysyłanie...

Zasady przetwarzania danych osobowych

Celem niniejszego dokumentu jest wskazanie reguł oraz działań w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych, jakie są zbierane przez Marmite sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzewie, w szczególności za pośrednictwem naszej strony internetowej (www.marmite.eu).

Zapewniamy, że stosowane przez nas środki techniczne i organizacyjne dobieramy z najwyższą starannością, tak, by Twoje dane osobowe były chronione w najlepszy możliwy sposób. W szczególności, chronimy Twoje dane przed dostępem osób nieupoważnionych, a także innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty bądź nieuprawnionej modyfikacji.

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marmite sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzewie przy ul. Przemysłowej 4, 62-070 Dopiewo, KRS: 0000581685, e-mail: rodo.marmite@marmite.eu (dalej: „Administrator”).

2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenia skierowane do nas za pośrednictwem zamieszczonego na naszej stronie internetowej formularza kontaktowego lub w innej formie, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
 2. zawarcia i wykonania umów, w tym prowadzenia korespondencji związanej z realizacją umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
 3. obsługi reklamacji i ewentualnych zgłoszonych przez Ciebie roszczeń, tj. w celu niezbędnym dla wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
 4. wykonania umów zawartych z podmiotem, który wskazał Ciebie jako osobę kontaktową (w takim wypadku przetwarzamy wyłącznie dane w zakresie Twojego imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
 5. prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (wysyłania Tobie newslettera, informacji handlowych, zaproszeń na targi czy życzeń świątecznych) – na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) lub w związku z umową zawartą z Tobą lub z podmiotem, który Ciebie wskazał jako osobę kontaktową (co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
 6. prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, w celu promowania naszej działalności, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
 7. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, tj. prowadzenia postępowań windykacyjnych, w tym sądowych i egzekucyjnych – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
 8. prowadzenia rekrutacji – na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 pkt c oraz a RODO),
 9. archiwizacji dokumentacji (umów i dokumentów rozliczeniowych), w celu niezbędnym dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
 10. prowadzenie statystyk w celu usprawnienia prowadzonej przez nas działalności, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom zajmującym się obsługą księgowo – podatkową naszej firmy,
 2. podmiotom zajmującym się obsługą prawną naszej firmy,
 3. podmiotom zajmującym się obsługą i zarządzaniem naszym systemem informatycznym,
 4. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi kurierskie lub pocztowe,
 5. bankom – w przypadku konieczności dokonywania rozliczeń,
 6. podmiotom ubezpieczeniowym likwidującym szkody,
 7. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa – celem wykonania ciążących na nas obowiązków,
 8. w przypadku danych pozyskanych w związku z marketingiem bezpośrednim – agencjom marketingowym.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich (poza EOG) ani organizacji międzynarodowych.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane pozyskane w związku ze skierowanym do nas zapytaniem czy zgłoszeniem, przetwarzamy do czasu ostatecznego zakończenia przez nas procesowania Twojego zapytania.

Twoje dane pozyskane w związku z wykonaniem umowy (w tym wykonaniem umowy zawartej z podmiotem, który wskazał Ciebie jako osobę kontaktową) lub obsługą reklamacji przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń, jakie potencjalnie mogą z tego tytułu wynikać, a w przypadku danych wymaganych przepisami prawa podatkowego – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Twoje dane pozyskane przez nas dla celów marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przetwarzamy do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.

Twoje dane pozyskane przez nas w związku z procesem rekrutacyjnym przechowujemy do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, ewentualnie do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody. Dane, które przetwarzamy w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, przechowujemy do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu.

6. TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  • masz prawo do uzyskania od nas w szczególności informacji o celach i podstawach przetwarzania danych osobowych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są przekazywane oraz planowanym terminie usunięcia danych,
 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • masz prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych dotyczących Ciebie,
 3. prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych
  • masz prawo żądać od nas usunięcia niezgodności lub błędów dotyczących Twoich danych, a także domagać się ich uzupełnienia lub aktualizacji – jeżeli okażą się niekompletne lub nieaktualne,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • masz prawo żądać od nas zaprzestania dokonywania określonych operacji na danych osobowych)
 5. prawo do usunięcia danych osobowych
  • masz prawo żądać od nas usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych
  • masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Ciebie, których nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody,
  • możesz się do nas zwrócić, żebyśmy przekazali Twoje dane bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe),
 7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • sprzeciw „marketingowy” – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego; jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,
  • sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. W takim wypadku powinieneś wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz prawo w każdym momencie wycofać swoją zgodę (wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem Twojej zgody),

W celu wykonania swoich praw, o których mowa w pkt a) do h) powyżej, wszelką korespondencję powinieneś kierować pocztą tradycyjną bądź elektroniczną na adres: Marmite sp. z o.o., Zakrzewo, ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, e-mail: rodo.marmite@marmite.eu. Ponadto, udzieloną zgodę możesz cofnąć poprzez udostępniony na naszej stronie internetowej formularz cofnięcia zgody.

Twój wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać przedmiot żądania. Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek lub ustalić treści żądania, zwrócimy się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Odpowiedź na wniosek będzie udzielana w ciągu jednego miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli konieczne okaże się przedłużenie tego terminu, poinformujemy Cię o przyczynach takiego przedłużenia.

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych aktów prawnych regulujących kwestie ochrony danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. INFORMACJA O ŹRÓDLE DANYCH / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie przez Ciebie danych, które są niezbędne np. do realizacji przez nas określonych usług czy przekazania odpowiedzi na Twoje zapytanie, może uniemożliwić nam podjęcie określonych działań.

Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu w zakresie prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego, nie będziesz informowany o naszych działaniach marketingowych.

W sytuacji opisanej w pkt 2 d) powyżej, Twoje dane uzyskaliśmy od naszego kontrahenta, który wskazał Ciebie jako osobę kontaktową i przekazał nam dane w zakresie Twojego imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu. W przypadku, gdy Twoje dane uzyskaliśmy z innego źródła, przekażemy Ci w tym zakresie stosowną dodatkową informację.

8. INFORMACJA O AUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Równocześnie wskazujemy, że w ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies. Za ich pośrednictwem obserwujemy i analizujemy ruch na naszej stronie internetowej (w szczególności dla celów statystycznych oraz marketingowych). W ramach tych czynności nie przetwarzamy jednak danych osobowych w rozumieniu RODO.

0

Liczba produktów dodanych do Notatnika: (0).

Przejdź do notatnika Usuń produkty