Send message

Informacje o kliencie:

Temat wiadomości

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że udzielona przez Ciebie zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w postaci Twojego adresu elektronicznego, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu) przez Marmite sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzewie (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS 0000581685, dalej: „Marmite”), w celach marketingowych Marmite (np. przesyłanie informacji handlowej, przesyłanie newslettera, przesyłanie zaproszeń na targi, przesyłanie życzeń świątecznych)?

Zgoda na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną

Informujemy, że udzielona przez Ciebie zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta.

Czy zgadzasz się na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Marmite sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzewie (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS 0000581685) na wskazany przez Ciebie adres elektroniczny na podstawie właściwych przepisów regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną?

Zgoda na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

Informujemy, że udzielona przez Ciebie zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta.

Czy zgadzasz się na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputera, telefonu) w celu realizacji marketingu bezpośredniego przez Marmite sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzewie (ul. Przemysłowa 4, 62-070 Dopiewo, KRS 0000581685) na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne lub innych właściwych przepisów?

Wysyłanie...

Gwarancja

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. MARMITE Sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzewie przy ul. Przemysłowej 4, 62-070 Dopiewo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000581685, która produkuje umywalki, brodziki oraz wanny z kompozytu mineralnego (zwane dalej „Produktami” lub z osobna „Produktem”), jest Gwarantem.
 2. Gwarancja jest udzielana wyłącznie klientowi Marmite, który jako przedsiębiorca nabył Produkt bezpośrednio od Gwaranta („Klient”). Do przekazania praw i obowiązków Klienta osobom trzecim wymagana jest wcześniejsza pisemna zgoda Gwaranta.
 3. Udzielona gwarancja potwierdza, że Produkt nie ma żadnych wad fizycznych powstałych podczas procesu wytwarzania Produktów lub wynikających z użycia niewłaściwych materiałów do wytworzenia Produktów, co spowodowałoby, że Produkt nie nadawałby się do użytku zgodnie z przeznaczeniem. W szczególności Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady Produktu powstałe w wyniku: (i) mechanicznego uszkodzenia Produktu powstałego po wydaniu go Klientowi oraz (ii) naturalnego zużycia Produktów, w tym zadrapań powierzchni powstałych podczas użytkowania Produktu.
 4. Zakres odpowiedzialności Gwaranta określono w § 1 pkt 3 niniejszej umowy. W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwości Produktu (tj. szkody materialne Klienta spowodowane przez wadliwy Produkt).
 5. Gwarancja jest ważna, pod warunkiem że:
  1. Produkt zostanie zmontowany zgodnie z zaleceniami Gwaranta zawartymi w instrukcji oraz zgodnie z ustalonymi regułami sztuki budowlanej, a także według odpowiednich norm zharmonizowanych,
  2. Produkt będzie używany zgodnie z jego przeznaczeniem;
  3. Produkt będzie używany zgodnie z zaleceniami Gwaranta podanymi w instrukcji dostępnej na stronie internetowej: https://site.marmite.mda.pl/pl/wspolpraca/pliki-do-pobrania/.

§ 2. Okres i zakres Gwarancji

 1. Okres Gwarancji zależy od rodzaju powłoki żelowej stosowanej przez Gwaranta w produkcji Produktów i wynosi:
  1. 5 lat od dnia wydania Produktu Klientowi – dla produktu ze standardową powłoką żelową oraz powłokami typu Top Solid lub Top Granit;
  2. 10 lat od dnia wydania Produktu Klientowi – dla produktu z powłoką żelową typu Evermite.
 2. Gwarancja obowiązuje na terenie krajów Wspólnoty Europejskiej (WE).

§ 3. Usuwanie wad Produktów

 1. Szczegółowa procedura rozpatrywania reklamacji dostępna jest pod adresem: https://site.marmite.mda.pl/pl/wspolpraca/pliki-do-pobrania/
 2. W ciągu 14 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia reklamacji przez Klienta Gwarant powinien ją rozpatrzeć oraz poinformować klienta o jej uznaniu lub odrzuceniu.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Gwarant lub podmiot przez niego wskazany zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o uznaniu reklamacji lub od dnia upływu terminu przewidzianego na poinformowanie Klienta o rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku sporu, jeżeli opinia eksperta potwierdza stanowisko Klienta, Gwarant lub podmiot przez niego wskazany zobowiązuje się do usunięcia wad reklamowanego produktu w terminie 14 dni od dnia, którym Gwarant otrzymał opinię eksperta.
 4. Wady Produktu mogą zostać usunięte w następujący sposób:
  1. dostarczenie Klientowi nowego Produktu na koszt Gwaranta; lub
  2. naprawa reklamowanego Produktu na koszt Gwaranta; lub
  3. zwrot kosztów zakupu Produktu Klientowi na koszt Gwaranta.
   Wybór sposobu usunięcia wady Produktu pozostaje wyłącznie w gestii Gwaranta.
 5. Gwarant nie ponosi kosztów odbioru, dostawy i recyclingu reklamowanego Produktu, chyba że reklamowany Produkt został mu dostarczony na jego wniosek w trakcie postępowania reklamacyjnego, a reklamacja została przez niego uznana.

§4. Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym dokumencie, zastosowanie mają właściwe przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory między Gwarantem a Klientem będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Gwaranta.
0

Liczba produktów dodanych do Notatnika: (0).

Przejdź do notatnika Usuń produkty